Säännöt

Puunjalostusinsinöörit ry:n  säännöt (päivitetty 1.1.2017)
 

§1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Puunjalostusinsinöörit  – Träförädlingsingenjörerna – Forest Products Engineers r.y. ja sen kotipaikka on Espoo.

 

§2 Kielet

Yhdistys voi käyttää toiminnassaan suomea, ruotsia ja englantia.

 

§3 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on metsä- ja siihen liittyvässä teollisuudessa työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä toimimalla edistää ja tukea jäsenkuntansa ammattitaitoa sekä tämän teollisuusklusterin kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • edistää alan kiinnostavuutta
 • vaikuttaa alan korkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja järjestää täydennyskoulutusta
 • järjestää kokouksia, konferensseja ja esitelmätilaisuuksia
 • toimittaa julkaisuja
 • jakaa stipendejä ja tunnustuspalkintoja
 • on yhteistyössä vastaavien yhdistysten kanssa

 

§4 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko kunniajäseniä, vuosijäseniä, pysyviä jäseniä, opiskelijajäseniä, kutsujäseniä tai toiminimijäseniä.

Jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

§4.1 Kunniajäsenet
Yhdistys voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenyys voidaan myöntää tunnustukseksi yhdistyksen ja toimialan hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä.

Kunniajäsen valitaan yhdistyksen kokouksessa, tarvittaessa lippuäänestyksellä. Hyväksyminen edellyttää, että 4/5 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen ehdotusta.

§4.2 Vuosijäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, jolla on korkeakoulu- tai yliopistosivistys tai vastaavat tiedot ja joka on näitä tietoja ja taitoja edellyttävässä toimessa 3§:ssä mainitulla alalla.

Jäsenyyden edellytyksenä on kolmen jäsenen suositus, hallituksen yksimielinen puoltolause sekä yhdistyksen kokouksen päätös.

Yhdistys voi hyväksyä vuosijäseneksi myös mainitun toimialan ulkopuolella olevan henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan mainitut vaatimukset täyttävän henkilön, jos hänen jäsenyytensä muutoin edistää tai tukee yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

§4.3 Pysyvät jäsenet
Vuosijäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsen vähintään 20 vuotta, tulee siirtyessään eläkkeelle sen pysyväksi jäseneksi.

Jäsenen siirtyessä toimestaan eläkkeelle jatkuu hänen jäsenyytensä yhdistyksessä entisenä, mikäli hän ei ole siirtynyt pysyväksi jäseneksi.

§4.4 Opiskelijajäsenet
Opiskelijajäseneksi pääsee hakemuksesta 3 §:ssä mainitun alan oppilaitoksissa vähintään kaksi vuotta opiskellut henkilö. Henkilö, joka on ollut opiskelijajäsenenä ja suorittanut edellä mainitun loppututkintonsa, siirtyy vuosijäseneksi yhdistyksen kokouksessa.

§4.5 Kutsujäsenet
Kutsujäseneksi yhdistys voi kutsua johtavassa asemassa olevan henkilön, joka ei muuten ole oikeutettu saamaan yhdistyksen vuosijäsenyyttä. Edellytyksenä on, että hänen johtamansa tai edustamansa laitoksen palvelukset tai toiminta ovat erityisen arvokkaita 3§:ssä mainitun teollisuusalan toiminnalle ja kehitykselle tai että hänen jäsenyytensä erityisesti edistää tai tukee yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

§4.6 Toiminimijäsenet
Toiminimijäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta kuuluu 3§:ssä mainittuihin teollisuuden aloihin. Jokaisella toiminimijäsenenä olevalla yhteisöllä on oikeus yhdessä vuosijäsenten kanssa ehdottaa uusia vuosijäseniä yhdistykseen.

§5 Eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erosta myös yhdistyksen kokouksessa.
Ero tulee voimaan seuraavan toukokuun alusta eroilmoituksen tekemisestä.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan jäsenmaksukauden loppuun asti. Yhdistyksen jäsenmaksukausi on 1.5. – 30.4.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut vuosimaksuaan kahteen (2) vuoteen.

 

§6 Jäsenmaksut

Kunnia- ja kutsujäseniltä ei peritä vuosimaksuja.

Yhdistyksen muut jäsenet suorittavat alempana mainituin rajoituksin vuosimaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Eri jäsenkategorioiden maksut ovat riippumattomia toisistaan.

Yhdistyksen vuosijäsen maksaa liittymisvuodelta täyden vuosimaksun, jos hän on tullut jäseneksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, muutoin puolet.

Yhdistyksen eläkkeelle siirtynyt jäsen ja jäsen, joka §4.3:n mukaisesti on tullut yhdistyksen pysyväksi jäseneksi, on seuraavan jäsenmaksukauden alusta lukien vapaa vuosimaksun suorittamisesta lukuun ottamatta julkaisujen osuutta.

Toiminimijäsenen vuosimaksu perustuu Suomeen rekisteröidyn yrityksen liikevaihtoon.

 

§7 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Suomessa ennen kunkin vuoden toukokuun 31. päivää. Vuosikokouksessa

 1. avataan kokous
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään yhdistyksen vuosikertomus
 6. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 9. vahvistetaan vuosimaksut
 10. nimetään toimikunnat, foorumit jne.
 11. valitaan
 • hallituksen puheenjohtaja
 • hallituksen varapuheenjohtaja
 • toimikuntien jne. puheenjohtajat 
 • muut hallituksen jäsenet, jotka yhdessä muodostavat yhdistyksen hallituksen, sekä nimitetään hallituksen jäsenten keskuudesta yksi jäsen, joka on oikeutettu kirjoittamaan yhdistyksen nimen 13§:ssä säädetyllä tavalla

12. valitaan tilintarkastaja tilien ja hallinnon tarkastamista varten sekä hänelle varahenkilö

13. valitaan yhdistyksen luottamushenkilöt

14. käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten muut esitykset. Tullakseen käsittelyyn esitykset on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

 

§8 Muut kokoukset

Yhdistys kokoontuu myös hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenten määrästä sitä kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, vaatii. Yksityisten jäsenten esitykset on tällöin jätettävä hallitukselle §7 mukaisella tavalla.

 

§9 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu hallitus koolle ilmoittamalla niistä kirjeellä tai sähköpostilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kaikille yhdistyksen jäsenille.

 

§10 Äänestys

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on sen kunnia-, vuosi-, kutsu-, pysyvillä ja opiskelijajäsenillä sekä toiminimijäsenillä. Toiminimijäsenillä on suuruudesta riippumatta kullakin vain yksi ääni.

Äänestykset ovat avoimia, ellei suljettua äänestystä vaadita.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni.

Poissaolevilla jäsenillä on oikeus valtakirjan nojalla osallistua kokouksen päätöksiin. Kokouksessa paikalla oleva jäsen voi äänestää vain yhden jäsenen valtakirjaa käyttäen.

 

§11 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäseniä niin, että hallituksen jäsenmäärä on vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12). Jäsenet edustavat hallituksessa itseään, mutta tulevat mahdollisimman tasapuolisesti alan yrityksistä ja yhteisöistä.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen päätökset on saatettava kaikkien hallituksen jäsenten tietoon.

Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen luottamushenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan.

§11.1 Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen päätöksiä, hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta, kehittää yhdistyksen toimintaa sekä valvoa yhdistyksen etuja ja yhdistyksen sääntöjen noudattamista.

Toimitusjohtaja johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa ja toteuttaa hallituksen päätökset. Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitoa varten työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yksi tai kaksi jäsentä.

Hallitus voi asettaa toimikuntia, foorumeja ja työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan nimettyjä tehtäviä sekä määrätä näiden puheenjohtajat.

Työvaliokunta, toimikunnat, foorumit ja työryhmät ovat hallituksen alaisia.

 

§12 Toimikunnat, foorumit jne.

Toimikuntien, foorumien ja työryhmien tehtävänä on itsenäisesti toimien ja hallituksen valvonnassa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä omilla erikoisalueillaan.

 

§13 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yhdistyksen vuosikokouksessa määrätty hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä, merkitsemällä nimensä ohella myös toimiasemansa yhdistyksessä.

 

§14 Vaalikomitea

Vaalikomitean tehtävänä on valmistella yhdistyksen vaalit vuosikokoukselle.

Vaalikomitean muodostavat yhdistyksen kolme edellistä ja nykyinen puheenjohtaja ellei vuosikokous toisin päätä.

Yhdistyksen puheenjohtaja kutsuu koolle vaalikomitean, joka valitsee keskuudestaan vaalikomitean kokoukselle puheenjohtajan.

 

§15 Tilinpäätös sekä tilien ja hallinnon tarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

§16 Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Sääntöjen muuttamiseksi tulee vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänioikeutetuista osanottajista kannattaa kummassakin kokouksessa sääntömuutoksia.

 

§17 Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahdessa perättäisessä, ainakin yhden kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista vähintään seitsemänkahdeksasosan (7/8) enemmistön kannatus annetuista äänistä. Yhdistyksen omaisuus on käytettävä metsäteollisuusklusterin kehitystä palvelevan tutkimus- ja koulutustoimen tukemiseen.

 

§18 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät