4.19. Kokonaisvaltainen sellu- ja paperitehdassuunnittelu

9. April 2009

Kirjoittaja: Jukka A. Terho
Companies:  Murto & Pöyry, Pöyry
People: Eric Ehrnrooth, Esko Mykkänen, Jaakko Murto, Jaakko Pöyry, Kaarlo Amperla, Matti Kankaanpää, Mikko Nyyssölä, Paul Talvio, Pauli Heinonen, Pentti Piilonen, Sami Alperi, Voitto Leppänen

4.19. Kokonaisvaltainen sellu- ja paperitehdassuunnittelu

Historiaa

Alan ensimmäisenä tehdassuunnittelun pioneerina Suomessa voidaan pitää Kaarlo Amperlaa, joka 1950- 70-luvuilla suunnitteli paperi- ja sellutehtaita Suomeen ja Portugaliin. Prof. Jaakko Murto ja Jaakko Pöyry aloittivat insinöörikonsultoinnin Suomessa 1958 Metsäliiton Äänekosken sellutehtaan suunnittelulla ja perustivat Insinööritoimisto Murto&Pöyryn . Tästä alkoi Pöyry- yhtiöiden kehitys ensin muutaman henkilön toimistoksi ja siitä viidessäkymmenessä vuodessa nykyiseksi Pöyry Oyj:ksi, joka työllistää 8000 henkilöä 49 maassa ja toimii metsäteollisuuden lisäksi energia- , vesi ja ympäristö-, rakentamisen palvelujen , ja liikennejärjestelmien suuunnittelualoilla. Tehdassuunnittelu piti Murto& Pöyryllä aloittaa ensimmäisissä töissä nollapisteestä. Ei ollut valmiita malleja tehdassuunnittelun läpiviemisestä ja kaikista muistakin resursseista oli pulaa. Hyvän kuvan uranuurtajien ankarasta ponnistelusta ja toiminnan kehittämisestä saa Raimo Seppälän kirjoittamasta elämäkerrasta ”Korvessa karjui se karvainen karhu- Jaakko Pöyryn tie Sodankylästä kuuteen maanosaan” ( Otava, 2004).Tarvittiin yksi jos toinenkin idea ja innovaatio että ensimmäiset tehdasprojektit saatiin menestyksellisesti toteutettua. Alusta alkaen lähdettiin kehittämään suunnittelusystematiikkaa , mitä työtä on jatkettu tähän päivään saakka. Jaakko Pöyryllä oli kyky ja onni kerätä luottomiehikseen päteviä eri alojen asiantuntijoita, joiden merkitys tehdassuunnittelun kehttämisen alkuvaiheessa oli ratkaiseva . Tällaisia olivat mm.: Matti Kankaanpää (paperikoneet), Eric Ehrnrooth (sellutehtaat), Esko Mykkänen (projektinjohto, aikataulusuunnittelu), Sami Alperi (automaatio), Pauli Heinonen (laitossuunnittelu), Voitto Leppänen (laitossuunnittelu), Paul Talvio (projektin läpivientiohjelmien kehittäminen, automaatio), Mikko Nyyssölä (paperitehtaat), Pentti Piilonen (sellutehtaat).

Suunnittelujärjestelmän nykytilanne

Pöyryllä on vuodesta 1975 lähtien käytetty tietokonepohjaisia suunnittelujärjestelmiä. Suunnittelujärjestelmät ovat olleet omassa talossa kehitettyjä suurten projektien tarpeisiin. Paul Talvion kehittämiä ajatuksia tehdasmallinnuksesta 1970-80-luvuilta on IT-teknologian edistyessä pystytty nyt toteuttamaan. Vuodesta 1992 on käytössä ollut PC-maailmassa toimiva ProElina-järjestelmä. Järjestelmää on käytetty noin 50 suuressa sellu- ja paperitehdasprojektissa.

ProElina

Suunnittelujärjestelmään syntyy suunnittelun kuluessa käytännössä tehtaan tietomalli. Tehtaan kaikki laitteet, sähköistys moottoreineen ja automaatiojärjestelmineen ja kenttälaitteineen löytyvät ProElinan tietotauluista. Tehtaan laitteiden lisäksi järjestelmässä on kuvattu tehtaan fyysinen ja toiminnallinen rakenne. Suunnittelujärjestelmässä oleva tieto on linkitetty piirustuksiin. Esimerkiksi virtauskaavioiden kaikki tiedot tulevat ProElina tietokannasta. Sähkö- ja automaatiopiirustukset on mallinnettu grafiikkaa myöten tietokannassa, ne generoidaan automaattisesti kuviksi mallissa olevien tietojen perusteella.

WebPub

Vuonna 1998 ProElinan yhteyteen kehitettiin selainkäyttöliittymässä toimiva WebPub julkaisujärjestelmä. Järjestelmä on kiinteästi liitetty ProElina tietotauluihin.

3D

ProElina-tietomallissa oleva tieto palvelee myös laitoksen ja putkiston 3D-suunnittelua. Tehtaan laitteiden, putkistojen ja armatuurien tiedot siirtyvät ProElina tietomallista 3D-malliin. 3D-mallista voidaan ajaa WebPub-järjestelmällä katsottava katselumalli. Suunnittelujärjestelmästä ja siihen liittyvästä julkaisujärjestelmästä on hyötyä myös käyvillä tehdaslaitoksilla. Vaatimukset tehtaan käynnissäoloajan maksimoimiseksi edellyttävät että tehtaan dokumentit ovat ajan tasalla ja nopeasti löydettävissä.. Erityisesti sähköistyksen ja automaation osuus tehtaan päivittäisessä kunnossapitotoiminnassa on suuri, ja näitä asioita käsitteleviä dokumentteja on paljon. WebPub-julkaisujärjestelmässä oikean ja paikkansapitävän tiedon löytäminen on helppoa ja nopeaa.

Virtual Mill - Tehdastiedon hallinta projekteista käyville tehtaille

Viimeisimpänä vaiheena Pöyryn tehdassuunnittelumenetelmän kehityksessä on Virtual Mill osaksi tehtaan tietojärjestelmiä. Virtual Mill sijaitsee tehdaslaitoksen lähiverkossa ja sisältää ProElina-ja WebPub-sovellusten lisäksi Jalina-piirikohtaiset toimintakuvaukset-sovelluksen sekä Pöyryn kehittämät piirustussovellukset. Virtual Mill konsepti mahdollistaa Remote Engineering-palvelun Internetin kautta. Virtual Mill työkaluja voi samanaikaisesti käyttää useampi suunnittelija. WebPub-julkaisujärjestelmästä tietoja ja kaavioita voidaan katsella selaimen avulla. ProElina suunnittelujärjestelmässä suunnittelijoiden toimesta syntynyt tieto on tarpeen myös tehtaan muissa tietojärjestelmissä. Perinteisestä suunnittelusta syntynyt tieto on paperikopiosta syötetty sisään muihin tehtaan tietojärjestelmiin. Esimerkiksi tehtaan kunnossapito- ja DCS-järjestelmien rakenne perustuu suunnittelusta tulleeseen informaatioon. Laitteiden ostospeksit ovat taasen tarpeen ostojärjestelmässä. Pöyry on yhdessä asiakkaidensa kanssa toteuttanut ratkaisuja, joissa ProElina suunnittelujärjestelmän tieto on synnyinsija muiden tehtaan tietojärjestelmien tiedoille. Tällainen ratkaisu takaa myös tehtaan eri tietojärjestelmien tiedon eheyden. Tietomallin julkaisujärjestelmässä WebPubissa on taasen integroitu käyttöliittymän tasolla tehdasmallia tehtaan muihin tietojärjestelmiin.